การรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Drive

การรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Drive ไฟล์ประกอบ (PDF) : คู่มือปฏิบัติการ “การแจ้งเวียนเอกสารภายในและการสืบค้นเอกสารภายในหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Drive”

การจัดทำ Flowchart เพื่อคุณภาพงาน (ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร)

การจัดทำ Flowchart เพื่อคุณภาพงาน (ผศ. รวินทร์ ไชยสิทธิพร) จัดโดยกองบริหารงานบุคคลฯ สำนักอธิการบดี เพื่อให้คำแนะนำ วิธีการเขียน Flow chart ประกอบขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัติงาน หรือ เพื่อจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรรุ่นต่อไปได้ใช้ศึกษาขั้นตอนที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ Flow chart จะสามารถนำเสนอขั้นตอน เงื่อนไข ผู้รับผิดชอบ และกรอบเวลา ด้วยการนำเสนอในรูปแบบกราฟิกส์ ประกอบตัวอักษรบรรยายอย่างสั้น โดยผู้ศึกษาจะสามารถทำความเข้าใขได้ง่ายกว่าการศึกษาเพียงเอกสาร ทำให้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เอกสารประกอบการบรรยายประกอบด้วย Powerpoint ประกอบการบรรยาย DownLoad  วิดีทัศน์ (Youtube)

การจัดการกับ Malware jquery.min.php

fake download Jquery.min.php มหาวิทยาลัยของเรา(ซึ่งร่วมถึงหลายๆ แห่ง) กำลังถูกแอบเจาะเข้าถึงเว็บไซต์ที่จัดทำด้วย Joomla และ WordPress (เวอร์ชั่นเก่าๆ ไม่เคย update เลย) เป้าหมายการโจมตีอย่างแรกคือการเข้าถึง Admin page ซึ่งจะทำให้ท่านถูกเปลี่ยนรหัสผ่าน และไม่สามารถเข้าใช้งานได้ ผลกระทบค่อนข้างรุนแรง การตรวจพบสามารถพบได้โดยบราวเซอร์เอง หรือ แอนติไวรัสประจำเครื่อง ผลคือจะทำให้บราวเซอร์ขึ้นเป็นหน้าแดงๆ บอกว่าไม่ปลอดภัยแถมไมให้เข้าเว็บของเราเอง และจะมีคนเมลล์หาท่านโทรหาท่านให้รีบจัดการถ้าไม่ทันการก็จะติดอยู่ใน Blacklist กันเลยทีเดียว(อันนี้เคลียร์กันยากหน่อย) เจ้าตัวนี้มันคือ Scripts fake jquery เป็นภาษา Java scripts ที่จะถูกแอบเอาไปฝังในกลุ่ม add on ที่มาจาก Third party ของ Joomla และ Word press เช่น Template ซึ่งเป็นเป้าหมายแรก ไฟล์ที่จะติดมัลแวร์คือ index.php ไฟล์นี้จะถูกเอาโค้ดไปฝังไว้(เพราะตามการติดตั้งค่าปกติของไดเรคทอรี่นี้มันจะเขียนได้โดย Service ของเว็บเอง มันจึงเป็นต้นเหตุนึงได้) ภาพตัวอย่าง…

การแจ้งเวียนเอกสารภายในและการสืบค้นเอกสารภายในหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Drive

การแจ้งเวียนเอกสารภายในและการสืบค้นเอกสารภายในหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Drive ไฟล์ประกอบ (PDF) : คู่มือปฏิบัติการ “การแจ้งเวียนเอกสารภายในและการสืบค้นเอกสารภายในหน่วยงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน Google Drive”

การถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประเด็นความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

การถอดบทเรียนจากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ประเด็นความรู้ด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ ไฟล์ประกอบ(PDF) : การสกัดความรู้ KM การตีพิมพ์บทความ

การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

การจัดการความรู้ (KM) ด้านบริการวิชาการ “การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย” สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม   การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด ไฟล์ประกอบ (PDF) : การพัฒนาระบบและกลไกการบริการวิชาการของระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย

“การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” (คณะศึกษาศาสตร์) EDUC@CRU

“การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”           การจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ต้องปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนไปสู่กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของทั้งครูและผู้เรียนที่มุ้งเน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าความรู้ โดยอาศัยฐานคิด “ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21” ซึ่งประกอบด้วย 3 ทักษะสำคัญได้แก่ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนที่ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 ประกอบไปด้วย 3 ส่วนใหญ่ ดังนี้ 1.1 ความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม 1.1.1 การคิดอย่างสร้างสรรค์ 1.1.2 ทำงานกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ 1.1.3 การสร้างนวัตกรรม 1.2 การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา 1.2.1 การให้เหตุผลอย่างมีประสิทธิผล 1.2.2 การคิดอย่างเป็นระบบ 1.2.3 การไตร่ตรองและการตัดสินใจ 1.2.4 การแก้ปัญหา 1.3 การติดต่อสื่อสารและการร่วมมือ 1.3.1 การสื่อสารอย่างชัดเจน 1.3.2 การร่วมมือกับผู้อื่น ทักษะด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยี เป็นทักษะสำหรับผู้เรียนที่มีสื่อและเทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่มากมาย เครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นผู้เรียนต้องสามารถปฏิบัติและใช้วิจารณญาณเกี่ยวกับการใช้สารสนเทศ การสื่อสาร และเทคโนโลยีซึ่งประกอบด้วย 2.1 ความรู้พื้นฐานด้านข้อมูล สารสนเทศ…

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย (คณะศึกษาศาสตร์) EDUC@CRU

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนบทความวิจัย ความหมายของบทความวิจัย บทความวิจัยเป็นการประมวลสรุปการทำวิจัยให้มีความกระชัดเพื่อใช้ในการนำเสนอในการประชุมทางวิชาการหรือในวารสารทางวิชาการและถือว่าบทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการประเภทเดียวกับรายงานการวิจัยแต่มีขนาดสั้นกว่ารายงานผลการวิจัยทั้งเล่ม ความสำคัญของการเขียนบทความวิจัย บทความวิจัยเป็นงานเขียนทางวิชาการที่ช่วยให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ เป็นการเพิ่มประวัติและผลงานแก่ผู้เขียน สร้างสถานภาพให้แก่หน่วยงานที่ผู้เขียนสังกัด  บทความวิจัยจึงมีคุณค่าต่อนักวิชาการในการผสมผสานความรู้ในอดีตและความรู้ใหม่จากผลงานวิจัย และที่สำคัญคือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ได้มาตรฐานนั้น ผู้วิจัยสามารถนำไปใช้ประกอบการพิจารณาการประเมินภาระงาน และการประเมินผลงานทางวิชาการในระดับผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  ดังประกาศของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบนอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่องมาตรฐานการกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น  และสำหรับหน่วยงานต้นสังกัดของผู้วิจัยสามารถนำงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในวารสารในรูปแบบบทความวิจัยไปใช้สำหรับรับการตรวจประกันคุณภาพทางการศึกษาของสำนักงานมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) (สมศ.) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ลักษณะของบทความวิจัยที่ดี บทความวิจัยมีลักษณะเป็นงานเขียนทางวิชาการมีลักษณะที่สำคัญดังนี้ มีความแม่นยำถูกต้อง (accuracy) หมายถึง เนื้อหาบทความมีความถูกต้องทั้งใน ด้านวิชาการและการใช้ภาษาที่ถูกต้องเป็นมาตรฐาน และมีการใช้เหตุผลทางวิชาการในการอภิปรายและแสดงความคิดเห็น มีความกระจ่างชัดเจน (clarity) คือบรรยายอย่างกระจ่างชัด มีความละเอียดลออ ปราศจากข้อสงสัย ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงกันโดยไม่ต้องมีการตีความ มีความต่อเนื่อง (continuity) เนื้อหาบทความมีความต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ ทั้งลำดับความ ย่อหน้า มีระเบียบจากเหตุไปหาผล ลำดับตามเวลา ตามเหตุการณ์ มีความกระทัดรัด (concisence) การใช้ถ้อยคำ สำนวน ประโยค สั้นกระทัดรัด แต่ละ ย่อหน้ามีความยาวเหมาะสม ไม่เยิ่นเย้อเกินไป…

การจัดโต๊ะหมู่บูชา (สำนักศิลปะและวัฒนธรรม)

การจัดโต๊ะหมู่บูชา               โต๊ะหมู่บูชา คือ กลุ่มหรือชุดของโต๊ะที่ใช้ตั้งพระพุทธรูป หรือสิ่งอันเป็นที่เคารพสักการะ เช่น พระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสาทิสลักษณ์หรือพระบรมรูปหล่อของพระมหากษัตริย์ พระฉายาลักษณ์ หรือพระสาทิสลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ หรือรูปของบรรพบุรุษ ประกอบด้วยเครื่องบูชาอันเป็นการแสดงออกซึ่งความเคารพอย่างสูงของผู้ที่สักการะ และเป็นการแสดงถึงความกตัญญูที่พึงมีต่อผู้มีอุปการคุณซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีงามที่มีคุณค่ายิ่งของสังคมไทย จากพระนิพนธ์

การบันทึกสื่อการเรียนการสอน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

การบันทึกสื่อการเรียนการสอน ผลิตโดยงานเทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คู่มือการบันทึกเทปสื่อการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู (KM) คูมือเรื่อง “เทคนิคบันทึกเทปสื่อการเรียนการสอน”